Data Nazwa
2024-01-17 Bieżący | 3/2024
Zawarcie Umowy objęcia Akcji i przeniesienia Udziałów
2024-01-16 Bieżący | 2/2024
Zawarcie Umowy Inwestycyjnej
2024-01-10 Bieżący | 1/2024
Informacja o zakończeniu postępowania konwokacyjnego w związku obniżeniem kapitału zakładowego spółki
2023-12-29 Bieżący | 20/2023
Informacja o sprzedaży 100% udziałów Spółki Zależnej
2023-12-21 Bieżący | 19/2023
Odstąpienie od zawarcia umowy kupna udziałów spółki H2 Beskidy Sp. z o.o.
2023-12-05 Bieżący | 18/2023
Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości udziałów spółki zależnej.
2023-11-06 Bieżący | 17/2023
Zawarcie porozumienia do przedwstępnej warunkowej umowy kupna udziałów spółki H2 Beskidy sp. z o.o.
2023-10-10 Bieżący | 16/2023
Podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie współpracy przy realizacji hubu zielonej energii dla Grupy AZOTY Police
2023-10-09 Bieżący | 15/2023
Informacja o publikacji ogłoszenia w MSiG w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Emitenta
2023-09-19 Bieżący | 14/2023
Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ Emitenta w dniu 18 września 2023 r.
2023-09-13 Bieżący | 13/2023
Zawarcie porozumienia do umowy inwestycyjnej
2023-09-11 Bieżący | 12/2023
Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy kupna udziałów spółki H2 Beskidy Sp. z o.o.
2023-08-25 Bieżący | 11/2023
Otrzymanie opinii biegłego rewidenta z badania wyceny wartości godziwej spółki hiPower
Europe sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach
2023-08-21 Bieżący | 10/2023
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arena.pl S.A.
2023-08-09 Bieżący | 9/2023
Przystąpienie Emitenta do istotnej umowy
2023-08-03 Bieżący | 8/2023
Zawarcie umowy inwestycyjnej
2023-06-29 Bieżący | 7/2023
Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na WZA w dniu 29 czerwca 2023 r.
2023-06-02 Bieżący | 6/2023
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 r.
2023-05-12 Bieżący | 5/2023
Objęcie nowych udziałów w podmiocie zależnym
2023-05-10 Bieżący | 4/2023
Informacja na temat jednorazowych operacji księgowych wpływających na sprawozdanie
finansowe za 2022 rok
2023-02-07 Bieżący | 3/2023
Zmiana udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta
2023-02-06 Bieżący | 2/2023
Zmiana udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta
2023-01-10 Bieżący | 1/2023
Otrzymanie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym przez podmiot zależny Emitenta
2022-10-10 Bieżący | 9/2022
Złożenie wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym przez podmiot zależny Emitenta
2022-10-06 Bieżący | 8/2022
Decyzja o rozpoczęciu działalności w obszarze nowoczesnych technologii o przeznaczeniu wojskowym
2022-06-30 Bieżący | 7/2022
Lista akcjonariuszy uczestniczących w walnym zgromadzeniu w dniu 30.06.2022 r.
2022-06-03 Bieżący | 6/2022
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2022-05-18 Bieżący | 5/2022
Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych
2022-02-08 Bieżący | 4/2022
Nabycie znacznego pakietu akcji Arena.p S.A.
2022-02-08 Bieżący | 3/2022
Zmiana udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Arena.pl S.A.
2022-02-08 Bieżący | 2/2022
Nabycie znacznego pakietu akcji Arena.pl S.A.
2022-02-07 Bieżący | 1/2022
Zmiana udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Arena.pl S.A.
2021-10-28 Bieżący | 15/2021
Zmiana udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta
2021-10-08 Bieżący | 14/2021
Założenie spółki celowej Bamos Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
2021-09-29 Bieżący | 13/2021
Zawarcie umowy z biegłym rewidentem w sprawie przeglądu historycznych sprawozdań
finansowych Emitenta
2021-09-09 Bieżący | 12/2021
Podpisanie umowy w przedmiocie współpracy przy zmianie rynku notowań akcji Emitenta
2021-09-09 Bieżący | 11/2021
Rozpoczęcie współpracy z Fandla Faktoring sp. z o.o. przez podmiot zależny od Emitenta
2021-07-22 Bieżący | 10/2021
Rozpoczęcie współpracy z PayPo Sp. z o.o. przez podmiot zależny od Emitenta
2021-07-07 Bieżący | 9/2021
Rozszerzenie współpracy z PayU S.A przez podmiot zależny od Emitenta
2021-06-24 Bieżący | 8/2021
Lista akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
w dniu 24 czerwca 2021 r.
2021-06-07 Bieżący | 7/2021
Nabycie akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu
2021-06-01 Bieżący | 6/2021
Zawarcie umowy o współpracy z SAMITO S.A.
2021-05-27 Bieżący | 5/2021
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arena.pl S.A.
2021-05-07 Bieżący | 4/2021
Rozpoczęcie współpracy z brutto.pl przez podmiot zależny od Emitenta
2021-04-21 Bieżący | 3/2021
Objęcie akcji w Ekipa Holding S.A.
2021-03-25 Bieżący | 2/2021
Objęcie akcji Arena.pl S.A. przez Prezesa Zarządu
Bieżący | 1/2021
Objęcie akcji Arena.pl S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2020-12-17 Bieżący | 22/2020
Zawarcie istotnej umowy
2020-12-01 Bieżący | 21/2020
ARENA.PL SA (21/2020) Objęcie przez Emitenta nowych udziałów w arena.pl sp. z o.o.
2020-10-27 Bieżący | 20/2020
Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów podczas NWZ zwołanego
na 13 października 2020 r. i kontynuowanego w dniu 27 października 2020 r.
2020-10-02 Bieżący | 19/2020
Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta przez prezesa zarządu
2020-10-01 Bieżący | 18/2020
Rozpoczęcie współpracy z PKO BP S.A. przez podmiot zależny Emitenta
2020-09-16 Bieżący | 17/2020
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arena.pl S.A.
2020-09-14 Bieżący | 16/2020
Zawarcie umowy ramowej przez podmiot zależny Emitenta z Powszechną Kasą Oszczędności
Bank Polski S.A.
2020-08-17 Bieżący | 15/2020
Zmiana udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Arena.pl S.A.
Bieżący | 14/2020
Zmiana udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Arena.pl S.A.
Bieżący | 13/2020
Zmiana udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Arena.pl S.A.
Bieżący | 12/2020
Zmiana udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Arena.pl S.A.
2020-08-16 Bieżący | 11/2020
Zmiana udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta
2020-07-06 Bieżący | 10/2020
Objęcie akcji przez członka rady nadzorczej
2020-07-02 Bieżący | 9/2020
Pozyskanie środków w ramach prywatnej emisji akcji serii J.
2020-06-25 Bieżący | 8/2020
Lista akcjonariuszy dysponujących ponad 5% głosów na ZWZ w dniu 25 czerwca 2020 r.
2020-05-27 Bieżący | 7/2020
Zwołanie ZWZ Arena.pl S.A.
2020-05-11 Bieżący | 6/2020
Informacja dotycząca pozytywnego wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność operacyjną i finansową Emitenta i spółki zależnej od Emitenta
2020-03-02 Bieżący | 5/2020
Zbycie znacznego pakietu akcji
2020-02-24 Bieżący | 4/2020
Zbycie znacznego pakietu acji
2020-02-21 Bieżący | 3/2020
Zbycie znacznego pakietu akcji
2020-02-20 Bieżący | 2/2020
Zmiana udziału w głosach
2020-01-16 Bieżący | 1/2020
Lista akcjonariuszy uczestniczących w NWZ w dniu 15 stycznia 2020 r.
2019-12-20 Bieżący | 18/2019
Niedojście emisji akcji do skutku
2019-12-19 Bieżący | 17/2019
Zwołanie NWZ Arena.pl S.A.
2019-11-05 Bieżący | 16/2019
Zawarcie umowy z R2G Polska Sp. z o.o.
2019-11-04 Bieżący | 15/2019
Informacja o emisji akcji serii J. Symulacja przychodów spółki zależnej
2019-10-21 Bieżący | 14/2019
Założenie spółki zależnej
2019-10-04 Bieżący | 13/2019
Powzięcie informacji o wycofaniu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego przez podmiot zależny
2019-08-29 Bieżący | 12/2019
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
2019-07-02 Bieżący | 11/2019
Przekroczenie 75% głosów na walnym zgromadzeniu
2019-07-01 Bieżący | 10/2019
Akcjonariusze reprezentujący 5% głosów na ZWZ
2019-07-01 Bieżący | 9/2019
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
2019-05-31 Bieżący | 5/2019
Zwołanie ZWZ Arena.pl S.A.
2019-04-19 Bieżący | 4/2019
Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego przez podmiot zależny od Emitenta
2019-04-02 Bieżący | 3/2019
Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na NWZ Arena.pl S.A. w dniu 29 marca 2019r.
2019-03-01 Bieżący | 1/2019
Zwołanie NWZ Arena.pl S.A.
2018-07-23 Bieżący | 07/2018
WZ Akcjonariuszy Arena.pl SA
2018-06-11 Bieżący | 05/2018
Zmiana porządku obrad ZWZ
2018-05-30 Bieżący | 04/2018
Zwołanie ZWZ Arena.pl S.A.
2018-03-28 Bieżący | 03/2018
ARENA.PL SA (2/2018) Objęcie nowych udziałów w Arena.pl Sp. z o.o. przez Arena.pl S.A.
2018-02-16 Bieżący | 02/2018
ARENA.PL SA (1/2018) Podsumowanie roku giełdowego konkurenta Allegro.
2017-12-08 Bieżący | 12/2017
Znaczący rozwój platformy handlowej arena.pl.
2017-11-28 Bieżący | 10/2017
Zwiększenie i zmniejszenie głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta
przez fundusze zarządzane przez Agio Funds TFI S.A.
2017-10-16 Bieżący | 8/2017
Zanaczący rozwój platformy handlowej arena.pl.
2017-08-15 Bieżący | 7/2017
Zbycie akcji Emitenta.
2017-07-19 Bieżący | 6/2017
Restrukturyzacja finansowa grupy Arena.pl S.A.
2017-07-14 Bieżący | 5/2017
Restrukturyzacja finansowa grupy kapitałowej Arena.pl S.A.
2017-07-13 Bieżący | 4/2017
Akcjonariusze reprezentujacy ponad 5% głosow na ZWZ emitenta.
2017-06-30 Bieżący | 3/2017
Emisja obligacji
2017-06-30 Bieżący | 2/2017
Odwołanie programu emisji akcji.
2017-06-02 Bieżący | 1/2017
Zwołanie ZWZ Arena.pl S.A.
2016-11-15 Bieżący | 16/2016
Zawarcie znaczącej umowy.
2016-10-17 Bieżący | 15/2016
Emisja obligacji przez podmiot zależny od Emitenta.
2016-07-07 Bieżący | 14/2016
Uzupełnienie raportu nr 13/2016 z dnia 5 lipca 2016 r.
2016-07-05 Bieżący | 13/2016
Zbycie i nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta.
2016-06-03 Bieżący | 12/2016
Zbycie i nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta.
2016-02-26 Bieżący | 11/2016
Lista akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ w dniu 25 lutego 2015 r.
2016-02-17 Bieżący | 10/2016
Nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta
2016-02-16 Bieżący | 9/2016
Nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta.
2016-02-16 Bieżący | 8/2016
Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta.
2016-02-12 Bieżący | 7/2016
Akcjonariusze dysponujący ponad 5% głosów na NWZ Spółki zwołanym na dzień 8 lutego 2016 r.
2016-01-27 Bieżący | 6/2016
Zwołanie ZWZ Spółki.
2016-01-21 Bieżący | 5/2016
Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych.
2016-01-12 Bieżący | 4/2016
Zwołanie NWZ Spółki.
2016-01-12 Bieżący | 3/2016
Zmniejszenie zaangażowania w akcje Emitenta.
2016-01-08 Bieżący | 2/2016
Zmiana zaangażowania w kapitale emitenta w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału.
2016-01-08 Bieżący | 1/2016
Zmiana zaangażowania w kapitale zakładowym Emitenta w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego.
2015-12-21 Bieżący | 10/2015
Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu.
2015-12-08 Bieżący | 9/2015
Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na NWZ BPI S.A. zwołanym
na dzień 2 grudnia 2015 r.
2015-11-05 Bieżący | 7/2015
Zbycie znacznego pakietu akcji Emitenta.
2015-11-04 Bieżący | 6/2015
Zwołanie NWZ BLU PRE IPO S.A.
2015-06-19 Bieżący | 5/2015
Nabycie znacznego pakietu akcji. Zwiększenie zaangażowania.
2015-06-18 Bieżący | 4/2015
Akcjonariusze reprezentujacy ponad 5% głosów na ZWZ w dniu 18 czerwca 2015 r.
2015-05-18 Bieżący | 2/2015
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLU PRE IPO S.A.
2015-01-28 Bieżący | 1/2015
Informacja o nabyciu akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych.
2014-11-25 Bieżący | 5/2014
Zbycie znacznego pakietu akcji Emitenta.
2014-11-19 Bieżący | 4/2014
Nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta.
2014-06-11 Bieżący | 3/2014
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu BLU PRE IPO S.A. w dniu 11 czerwca 2014 r.
2014-05-08 Bieżący | 1/2014
Zwołanie zgromadzenia akcjonariuszy.
2013-06-27 Bieżący | 4/2013
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na walnym zgromadzeniu.
2013-05-28 Bieżący | 2/2013
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLU PRE IPO S.A.
2013-05-14 Bieżący | 1/2013
Nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta.
2012-10-22 Bieżący | 6/2012
Nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta
2012-06-12 Bieżący | 5/2012
Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 czerwca 2012 r.
2012-05-23 Bieżący | 3/2012
Zmiana porządu obrad ZWZ.
2012-05-14 Bieżący | 2/2012
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLU PRE IPO S.A.
2012-01-30 Bieżący | 1/2012
Nabycie akcji BLU PRE IPO S.A. przez członka rady nadzorczej.
2011-07-21 Bieżący | 11/2011
Nabycie akcji BLU PRE IPO S.A. przez członka zarządu.
2011-06-27 Bieżący | 10/2011
Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na ZWZ w dniu 27 czerwca 2011 r.
2011-06-06 Bieżący | 8/2011
Zbycie akcji Emitenta przez podmiot powiązany z osobami mającymi dostęp
do informacji poufnych.
2011-06-06 Bieżący | 7/2011
Zbycie znacznego pakietu akcji Emitenta.
2011-05-27 Bieżący | 6/2011
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2011-05-10 Bieżący | 5/2011
Nabycie akcji Spółki powodujące przekroczenie 5% głosów na na walnym zgromadzeniu.
2011-03-02 Bieżący | 4/2011
Lista akcjonariuszy dysponujacych powyżej 5% głosów na NWZ w dniu 2 marca 2011 r.
2011-02-02 Bieżący | 2/2011
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.
2011-01-31 Bieżący | 1/2011
Nabycie akcji Emitenta przez członka zarządu Emitenta
2010-11-09 Bieżący | 16/2010
Zbycie znacznego pakietu akcji
2010-10-27 Bieżący | 15/2010
Nabycie znacznego pakietu akcji
2010-10-27 Bieżący | 14/2010
Nabycie znacznego pakietu akcji
2010-10-27 Bieżący | 13/2010
Zbycie akcji Emitenta
2010-10-27 Bieżący | 12/2010
Zbycie akcji Emitenta przez podmiot powiązany z Emitentem
2010-09-08 Bieżący | 11/2010
Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki
w dniu 7 września 2010 r.
2010-08-05 Bieżący | 9/2010
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2010-07-28 Bieżący | 8/2010
Nabycie znacznego pakietu akcji
2010-07-27 Bieżący | 7/2010
Nabycie akcji Emitenta, zwiększenie udziału w głosach na walnym zgromadzeniu przez Veno S.A.
2010-07-01 Bieżący | 6/2010
Akcjonariusze psiadający ponad 5% w głosach na ZWZ spółki w dniu 30 czerwca 2010 r.
2010-06-11 Bieżący | 5/2010
Zmiana w porządku obrad ZWZ
2010-06-01 Bieżący | 4/2010
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2010-05-14 Bieżący | 3/2010
Nabycie akcji Emitenta
2010-03-01 Bieżący | 2/2010
Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów podczas obrad nwz Carbon Design S.A.
2010-01-15 Bieżący | 2/2010
Sprostowanie raportu nr 1/2010
2010-01-15 Bieżący | 1/2010
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-projekty uchwał.
2009-10-20 Bieżący | 10/2009
Nabycie akcji Emitenta
2009-10-05 Bieżący | 9/2009
Zbycie akcji przez podmiot powiązany z członkiem rady nadzorczej emitenta.
2009-10-05 Bieżący | 8/2009
Zbycie akcji Emitenta
2009-09-29 Bieżący | 7/2009
Zbycie akcji Emitenta
2009-09-29 Bieżący | 6/2009
Zbycie akcji przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.
2009-07-30 Bieżący | 5/2009
Sprostownie raportu bieżacego nr 3/2009
2009-07-16 Bieżący | 4/2009
Zbycie akcji przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.
2009-07-16 Bieżący | 3/2009
Informacja o zbyciu akcji Emietna w wyniku, którego akcjonariusz posiada poniżej 50% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
2009-07-16 Bieżący | 2/2009
WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5 % GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI CARBON DESIGN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ODBYTEGO W DNIU 19 CZERWCA 2009 ROKU
Data Nazwa
2023-09-27 Bieżący | 16/2023
Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej
2023-09-22 Bieżący | 15/2023
Powołanie Prezesa Zarządu. Zmiany w Zarządzie Emitenta
2023-09-19 Bieżący | 14/2023
Uchwały podjęte na NWZ Emitenta w dniu 18 września 2023 r. Odstąpienie od podejmowania uchwał. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Emitenta
2023-09-19 Bieżący | 13/2023
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta
2023-08-21 Bieżący | 12/2023
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2023-06-30 Bieżący | 10/2023
Uchwały podjęte przez WZ w dniu 29 czerwca 2023 r. Odstąpienie od podejmowania uchwał.
2023-06-22 Bieżący | 9/2023
Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
2023-06-02 Bieżący | 8/2023
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2023-02-27 Bieżący | 5/2023
Podpisanie przez Emitenta z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta
2023-02-15 Bieżący | 4/2023
Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2022 r.
2023-02-02 Bieżący | 2/2023
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
2023-01-13 Bieżący | 1/2023
Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.
2022-08-02 Bieżący | 7/2022
Rezygnacja członka Zarządu
2022-06-30 Bieżący | 6/2022
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2022. Odstąpienie od podjęcia
uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
2022-01-31 Bieżący | 2/2022
Rejestracja przez Sąd zmiany statutu emitenta w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego
2022-01-21 Bieżący | 1/2022
Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.
2021-12-28 Bieżący | 11/2021
Informacje na temat subskrypcji akcji serii N
2021-06-24 Bieżący | 8/2021
Korekta raportu okresowego za II kwartał 2021 r.
2021-06-24 Bieżący | 7/2021
Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2021 r.
2021-05-27 Bieżący | 6/2021
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arena.pl S.A.
2021-02-08 Bieżący | 3/2021
Życiorys zawodowy członka Rady Nadzorczej
2021-01-26 Bieżący | 2/2021
Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.
2021-01-13 Bieżący | 1/2021
Piąte wezwanie spółki ARENA.PL S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu ich obowiązkowej dematerializacji
2020-12-02 Bieżący | 26/2020
Czwarte wezwanie spółki ARENA.PL S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu ich obowiązkowej dematerializacji
2020-11-13 Bieżący | 24/2020
Trzecie wezwanie spółki Arena.pl S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu ich obowiązkowej dematerializacji
2020-11-10 Bieżący | 23/2020
Powołanie członków zarządu Emitenta oraz członków zarządu podmiotu zależnego Emitenta
(Arena.pl Sp. z o.o.)
2020-11-05 Bieżący | 22/2020
Zmiany w składzie rady nadzorczej
2020-10-27 Bieżący | 21/2020
Treść uchwał podjętych przez NWZ zwołane na dzień 13 października 2020 r. i kontynuowane
w dniu 27 października 2020 r.
2020-10-20 Bieżący | 20/2020
Drugie wezwanie spółki Arena.pl S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu ich obowiązkowej dematerializacji
2020-10-13 Bieżący | 19/2020
Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
2020-09-29 Bieżący | 18/2020
Pierwsze wezwanie spółki Arena.pl S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu ich obowiązkowej dematerializacji
2020-09-16 Bieżący | 17/2020
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arena.pl S.A.
2020-08-14 Bieżący | 16/2020
Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego
2020-07-16 Bieżący | 14/2020
Zmiany w składzie rady nadzorczej
2020-06-25 Bieżący | 13/2020
Uchwały podjęte na ZWZ
2020-05-28 Bieżący | 11/2020
Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2020 r.
2020-05-27 Bieżący | 10/2020
Zwołanie ZWZ
2020-05-13 Bieżący | 9/2020
Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2020 r.
2020-03-09 Bieżący | 7/2020
Życiorysy zawodowe członków rady nadzorczej Emitenta
2020-02-25 Bieżący | 6/2020
Zmiana Prezesa Zarządu spółki zależnej (Arena.pl sp. z o.o.)
2020-02-20 Bieżący | 5/2020
Powołanie Prezesa Zarządu
Bieżący | 4/2020
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
2020-02-18 Bieżący | 3/2020
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
2020-01-31 Bieżący | 2/2020
Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.
2020-01-16 Bieżący | 1/2020
Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 15 stycznia 2020 r.
2019-12-19 Bieżący | 14/2019
Zwołanie NWZ Arena.pl S.A.
2019-10-30 Bieżący | 12/2019
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2019 r.
2019-08-29 Bieżący | 11/2019
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
2019-07-01 Bieżący | 9/2019
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego emitenta
Bieżący | 8/2019
Uchwały podjęte przez ZWZ Arena.pl S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
2019-05-31 Bieżący | 7/2019
Zwołanie ZWZ Arena.pl S.A.
2019-03-31 Bieżący | 5/2019
Uchwały podjęte przez NWZ Arena.pl S.A. w dniu 29 marca 2019 r.
2019-03-01 Bieżący | 3/2019
Zwołanie NWZ Arena.pl S.A.
2019-01-28 Bieżący | 2/2019
Terminy publikacji raportów okresowych w 2019r.
2019-01-01 Bieżący | 1/2019
Zmiany w Zarządzie Emitenta
2018-07-21 Bieżący | 10/2018
Treść uchwał podjętych przez WZ Arena.pl S.A.
2018-07-02 Bieżący | 09/2018
Uchwały podjęte przez ZWZ Arena.pl S.A. do czasu ogłoszenia przerwy w obradach.
2018-07-02 Bieżący | 08/2018
Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ Arena.pl S.A.
2018-07-02 Bieżący | 07/2018
Powołanie członków Rady Nadzorczej Arena.pl S.A.
2018-06-11 Bieżący | 06/2018
Zmiana porządku obrad ZWZ.
2018-05-30 Bieżący | 03/2018
Zwołanie ZWZ Arena.pl S.A.
2018-02-22 Bieżący | 02/2018
ARENA.PL SA (2/2018) Zawarcie umów o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych.
2018-01-18 Bieżący | 01/2018
ARENA.PL SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.
2017-09-18 Bieżący | 15/2017
Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Emitenta.
2017-07-28 Bieżący | 13/2017
Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Emitenta.
2017-07-13 Bieżący | 12/2017
Uchwały podjęte przez ZWZ. Odstąpienie od rozpatrzenia punktu porządku obrad ZWZ.
2017-06-29 Bieżący | 11/2017
Powołanie członków Rady Nadzorczej.
2017-06-29 Bieżący | 10/2017
Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ Emitenta. Uchwały podjęte do czasu ogłoszenia przerwy.
2017-06-27 Bieżący | 9/2017
Rezygnacja członków Rady Nadzorczej Emitenta.
2017-06-02 Bieżący | 8/2017
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arena.pl.S.A.
2017-01-27 Bieżący | 4/2017
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.
2017-01-17 Bieżący | 3/2017
Informacje o nowych członach Zarządu Emitenta.
2017-01-16 Bieżący | 2/2017
Zmiany w organach Emitenta
2017-01-03 Bieżący | 1/2017
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.
2016-07-28 Bieżący | 17/2016
Rezygnacja osoby zarządzającej.
2016-04-06 Bieżący | 15/2016
Informacja o działalności Arena.pl
2016-03-10 Bieżący | 14/2016
Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela.
2016-02-26 Bieżący | 13/2016
Uchwały podjęte w dniu 25 lutego 2016 r. przez ZWZ Arena.pl S.A.
2016-02-23 Bieżący | 12/2016

Zmiany personalne w organach Spółki.

2016-02-23 Bieżący | 11/2016

Uchwały podjęte przez NWZ Arena.pl S.A. w dniu 23 lutego 2013 r.

2016-02-18 Bieżący | 10/2016

Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmian w Statucie Emitenta.

2016-02-08 Bieżący | 9/2016

Przerwa w obradach NWZ BLU PRE IPO S.A.

2016-02-08 Bieżący | 8/2016

Uchwały podjęte do czasu ogłoszenia przerwy w obradach NWZ BLU PRE IPO S.A.

2016-01-27 Bieżący | 6/2016

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLU PRE IPO S.A.

2016-01-21 Bieżący | 4/2016

Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r.

2016-01-12 Bieżący | 3/2016

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLU PRE IPO S.A.

2016-01-08 Bieżący | 2/2016

Zmiana wysokości kapitału zakładowego Emitenta.

2016-01-04 Bieżący | 1/2016

Zakończenie subskrypcji akcji serii G.

2015-12-22 Bieżący | 16/2015

Nabycie udziałów w Arena.pl Sp. z o.o.

2015-12-18 Bieżący | 15/2015

Treść uchwał podjętych na NWZ BLU PRE IPO S.A. w dniu 17 grudnia 2015 r. Informacja o odstąpieniu przez NWZ od rozpatrzenia punktu porządku obrad.

2015-12-02 Bieżący | 14/2015

Treść uchwał podjętych przez NWZ BLU PRE IPO S.A. w dniu 2 grudnia 2015 r.

2015-12-02 Bieżący | 13/2015

Ogłoszenie przerwy w obradach NWZ BLU PRE IPO S.A.

2015-11-04 Bieżący | 11/2015

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLU PRE IPO S.A.

2015-06-18 Bieżący | 9/2015

Powołanie osoby nadzorującej.

2015-06-18 Bieżący | 8/2015

Uchwały podjęte przez ZWZ BLU PRE IPO S.A. w dniu 18 czerwca 2015 r.

2015-05-18 Bieżący | 7/2015

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLU PRE IPO S.A.

2015-04-08 Bieżący | 4/2015

Rezygnacja członka rady nadzorczej.

2015-01-30 Bieżący | 2/2015

Rezygnacja członka zarządu.

2015-01-26 Bieżący | 1/2015

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

2014-11-14 Bieżący | 10/2014

Raport za III kwartał 2014 r.

2014-10-11 Bieżący | 9/2014

Zawarcie istotnej umowy.

2014-06-11 Bieżący | 7/2014

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 czerwca 2014 r. Odstąpienie od rozpatrywania punktu porządku obrad.

2014-05-08 Bieżący | 5/2014

Zwołanie zgromadzenia akcjonariuszy Spółki.

2014-04-23 Bieżący | 4/2014

Otrzymanie przeprosin od byłego prokurenta Spółki.

2014-01-29 Bieżący | 1/2014

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2014.

2013-06-27 Bieżący | 8/2013

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLU PRE IPO S.A. zwołane na dzień 27 czerwca 2013 r.

2013-06-27 Bieżący | 7/2013

Powołanie osób nadzorujących.

2013-05-28 Bieżący | 6/2013

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLU PRE IPO S.A.

2013-01-26 Bieżący | 1/2013

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2013.

2012-08-14 Bieżący | 12/2012

Uzupełnienie raportu za II kwartał 2012 r.

2012-06-13 Bieżący | 10/2012

Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 12 czerwca 2012 r.

2012-05-24 Bieżący | 9/2012

Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję.

2012-05-23 Bieżący | 8/2012

Zmiana porządku obrad ZWZ zwołanego na 12 czerwca 2012 r.

2012-05-14 Bieżący | 6/2012

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLU PRE IPO S.A.

2012-05-10 Bieżący | 5/2012

Korekta informacji zawartych w raporcie rocznym.

2012-04-12 Bieżący | 3/2012

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2011 r.

2012-01-28 Bieżący | 1/2012

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2012.

2011-12-21 Bieżący | 32/2011

Umowa cesji wierzytelności.

2011-10-12 Bieżący | 30/2011

Nabycie akcji AUTOGROUP S.A.

2011-08-30 Bieżący | 29/2011

Złożenie wniosków o scalenie akcji i zawieszenie notowań

2011-08-17 Bieżący | 28/2011

Rejestracja przez Sąd zmiany wartości nominalnej akcji.

2011-07-22 Bieżący | 26/2011

Nabycie akcji spółki The Farm 51 Group S.A.

2011-07-21 Bieżący | 25/2011

Nabycie akcji spółki „abeoNET S.A.”.

2011-07-20 Bieżący | 24/2011

Nabycie akcji Sakana S.A.

2011-06-28 Bieżący | 23/2011

Uchwały podjęte na ZWZ BLU PRE IPO S.A. w dniu 27 czerwca 2011 r. Odstąpienie od rozpatrywania punktów proponowanego porządku obrad.

2011-06-15 Bieżący | 22/2011

Rezygnacja osoby nadzorującej.

2011-05-28 Bieżący | 21/2011

Sprostowanie raportów bieżących nr 19/2011 oraz 20/2011.

2011-05-28 Bieżący | 20/2011

Sprostowanie raportu nr 19/2011

2011-05-27 Bieżący | 19/2011

Zwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia BLU PRE IPO S.A.

2011-05-20 Bieżący | 18/2011

Zmiana firmy Emitenta.

2011-05-18 Bieżący | 17/2011

Giełdowe debiuty spółek z portfela Emitenta.

2011-05-17 Bieżący | 16/2011

Zawarcie porozumienia ustalającego ostateczny termin zapłaty.

2011-04-12 Bieżący | 13/2011

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego.

2011-03-23 Bieżący | 12/2011

Nabycie akcji IN POINT S.A.

2011-03-16 Bieżący | 11/2011

Powołanie członka Zarządu.

2011-03-15 Bieżący | 10/2011

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego PBO Anioła S.A.

2011-03-02 Bieżący | 9/2011

Uchwały podjęte na NWZ w dniu 2 marca 2011 r. Zdjęcie punktu z porządku obrad.

2011-03-02 Bieżący | 8/2011

Powołanie członków rady nadzorczej.

2011-02-08 Bieżący | 6/2011

Objęcie akcji Financial Intermediaries Polska S.A..

2011-02-08 Bieżący | 5/2011

Rezygnacja z funkcji członka rady nadzorczej.

2011-02-02 Bieżący | 4/2011

Delegowanie członka rady nadzorczej do wykonywania czynności członka zarządu

2011-02-02 Bieżący | 3/2011

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Carbon Invest S.A.

2011-01-25 Bieżący | 2/2011

Terminy przekazywania raportów w roku 2011.

2011-01-05 Bieżący | 1/2011

Zawarcie istotnej umowy.

2010-12-22 Bieżący | 44/2010

Rezygnacja z funkcji członka rady nadzorczej Emitenta.

2010-10-13 Bieżący | 42/2010

Delegowanie członka rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka zarządu

2010-09-08 Bieżący | 41/2010

Treść uchwał podjętych 7 września 2010 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Invest S.A.

2010-09-08 Bieżący | 40/2010

Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej.

2010-08-05 Bieżący | 38/2010

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 7 września 2010 r.

2010-08-02 Bieżący | 37/2010

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zamiar połączenia Emitenta.

2010-07-26 Bieżący | 36/2010

Pierwsze notowanie akcji serii F

2010-07-20 Bieżący | 35/2010

Zawarcie umowy

2010-07-19 Bieżący | 34/2010

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

2010-07-16 Bieżący | 33/2010

Nabycie akcji AutoGroup S.A.

2010-07-01 Bieżący | 32/2010

Sprostowanie i uzupełnienie raportów nr 30/2010 oraz nr 31/2010.

2010-07-01 Bieżący | 31/2010

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Carbon Invest S.A.

2010-07-01 Bieżący | 30/2010

Treść uchwał podejętych na ZWZ Carbon Invest S.A.

2010-06-29 Bieżący | 29/2010

Komentarz do zarzutow stawianych Emietntowi na blogu „veno watch”

2010-06-11 Bieżący | 28/2010

Zmiana porządku obrad ZWZ Carbon Invest S.A.

2010-06-02 Bieżący | 27/2010

Pierwszy dzień notowań PDA serii F.

2010-06-01 Bieżący | 26/2010

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2010-06-01 Bieżący | 25/2010

Pierwszy dzień notowania akcji serii C i E.

2010-05-27 Bieżący | 24/2010

Podsumowanie subskrypcji akcji serii F.

2010-05-18 Bieżący | 22/2010

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

2010-05-12 Bieżący | 20/2010

Sukces emisji

2010-05-12 Bieżący | 19/2010

Rejestracja zmian statutu przez sąd.

2010-04-27 Bieżący | 18/2010

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

2010-04-23 Bieżący | 17/2010

Zawarcie umowy inwestycyjnej.

2010-04-23 Bieżący | 16/2010

Termin notowania praw poboru.

2010-04-16 Bieżący | 15/2010

Zawarcie umowy inwestycyjnej.

2010-04-16 Bieżący | 14/2010

Deklaracje objęcia akcji nowej emisji

2010-04-13 Bieżący | 13/2010

Publikacja ogłoszenia w MSiG ws zapisów na akcje serii F. Formularz zapisu na akcje serii F.

2010-04-08 Bieżący | 12/2010

Nabycie akcji AutoGroup S.A.

2010-03-31 Bieżący | 11/2010

Wyznaczenie ceny emisyjnej akcji serii F. Zlożenie ogłoszenia do MSiG.

2010-03-31 Bieżący | 10/2010

Nabycie akcji OPONIX.pl S.A.

2010-03-01 Bieżący | 9/2010

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

2010-03-01 Bieżący | 8/2010

Treść uchwał podjętych na NWZ. Porozumienie inwestycyjne.

2010-02-16 Bieżący | 7/2010

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Propozycja inwestycyjna.

2010-01-29 Bieżący | 5/2010

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2010.

2010-01-26 Bieżący | 4/2010

Zawarcie znaczącej umowy. Sprzedaż aktywów.

2010-01-15 Bieżący | 3/2010

Sprostowanie raportu nr 2/2010

2010-01-15 Bieżący | 2/2010

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Carbon Design S.A.

2010-01-15 Bieżący | 1/2010

Zmiana praw z instrumentow finansowych Emitenta.

2009-12-16 Bieżący | 17/2009

Zmiana strategii Spółki

2009-10-22 Bieżący | 15/2009

Zmiana istotnej umowy

2009-10-05 Bieżący | 14/2009

Unieważnienie akcji

2009-07-09 Bieżący | 12/2009

Zakończenie współpracy

2009-06-26 Bieżący | 11/2009

Zawarcie istotnej umowy o współpracy

2009-06-21 Bieżący | 10/2009

Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej

2009-06-19 Bieżący | 9/2009

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

2009-06-10 Bieżący | 8/2009

Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej

2009-06-10 Bieżący | 7/2009

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 czerwca 2009 roku

2009-05-27 Bieżący | 6/2009

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

2009-05-21 Bieżący | 5/2009

Złożenie rezygnacji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

2009-05-21 Bieżący | 4/2009

Powołanie nowego Członka Zarządu

2009-05-21 Bieżący | 3/2009

Rezygnacja Prezesa Zarządu z pełnionej funkcji

2009-05-04 Bieżący | 1/2009

Rezygnacja z funkcji członka zarządu

2008-11-26 Bieżący | 7/2008

Zawarcie umowy dystrybucyjnej na teren Niemiec

2008-11-20 Bieżący | 6/2008

Przyznanie tytułu \’Konstruktor Roku 2008\’

2008-10-07 Bieżący | 5/2008

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A oraz akcji serii D

2008-10-07 Bieżący | 4/2008

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A oraz akcji serii D

2008-10-07 Bieżący | 3/2008

Uchwała Zarządu GPW o wprowadzeniu akcji serii A oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect

2008-10-03 Bieżący | 2/2008

Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii A oraz akcji serii D spółki Carbon Design S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

2008-10-03 Bieżący | 1/2008

Uzyskanie dostępu oraz podłączenie do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI)